Q-Kullen_____________________________________________________________________________________________
Stamtavla | MH-resultat | Korning | Kullöversikt | Valpbilder


1.a Kontakt
Hälsning
Avvisar kontakt-morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt-skyggar drar sig undan

Qastor
Qara-H
Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan

Qantas
Qleo-H
Qujo
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad

Quentin
Quincy Jo
Quito-H
 
Intensivt kontakt- beteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.

Quattro
1.b Kontakt
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt, strävar mot fö eller stretar åt annat håll.

Qastor
Quito-H
Qara-H

Följer med hela sträckan, neutral.

Qantas
Qleo-H
Quattro
Quentin
Quincy Jo
Qujo
Följer med villigt, engagerar sig.

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar gnäller.

1.c Kontakt
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök

 

Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren.

Qantas
Qastor
Qujo
Qara-H
Accepterar. Är neutral.

Qleo-H
Quattro
Quentin
Quito-H
Accepterar. Svarar med kontakt- beteende.

Quincy Jo
Accepterar. Intensivt kontakt- beteende mot testledaren
2.a Lek 1
Leklust
Leker ej Leker ej, men visar intressse Leker-startar långsamt men blir aktiv

Quattro
Quentin
Quito-H
Leker aktivt, startar snabbt

Qantas
Qastor
Qleo-H
Quincy Jo
Qujo
Qara-H
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

 
2.b Lek 1
Gripande
Biter ej Griper ej, nosar på föremålet

 

Griper försiktigt eller nyper föremålet

Qantas
Qastor
Qleo-H
Quattro
Quentin
Quincy Jo
Quito-H
Qujo
Qara-H
Griper direkt med hela munnen

 
Griper direkt, hugger föremålet

2.c Lek 1
Dragkamp
Biter ej
Qara-H
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Quito-H
 
Biter-drar emot, släpper, tar om.

Qantas
Quattro
Quentin
Quincy Jo
Qujo
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Qastor
Qleo-H
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper

3.a Förföljande Startar ej

Qujo
Startar men avbryter

Qantas
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Qleo-H
Qara-H
Quattro
Startar med hög fart, målinriktat- bromsar in vid bytet.

Qastor
Quentin
Quincy Jo
Quito-H
 
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

Startar ej Startar men avbryter

 
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktat- bromsar in vid bytet.

Qantas
Qastor
Qleo-H
Quattro
Quentin
Quincy Jo
Quito-H
Qujo
Qara-H

 
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3.b Gripande Nonchalerar bytet/springer ej fram

Qantas
Quincy Jo
Qujo
Griper ej, nosar på föremålet.

Quattro
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning


Qleo-H
Qara-H
Griper direkt, släpper.

Qastor
Quito-H
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

Quentin
Nonchalerar bytet/springer ej fram

 
Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning


 
Griper direkt, släpper.

Qleo-H
Quattro
Qara-H
Quito-H
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

Qantas
Qastor
Quentin
Quincy Jo
Qujo
4 aktivitet Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger.

 
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets- höjningar.

Quito-H
Är uppmärksam men ngt orolig, vandrar runt och nosar.

Qleo-H
Qara-H
Är orolig. Växlar snabbt i aktivitet.

Qantas
Qastor
Quattro
Quentin
Quincy Jo
Qujo
5.a Avst. lek
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll. Avbrott kan förekomma.


 
Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

qara-H
Qantas
Qastor
Quattro
Quentin
Quito-H
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Qleo-H
Quincy Jo
Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

Qujo
5.b Avst. lek
Hot/agg
Inga skall eller morrningar.

Qara-H
Qantas
Qastor
Qleo-H
Quattro
Quentin
Quincy Jo
Quito-H
Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del.

Qujo
Enstaka skall eller morrningar under mom. 1 och 2 del.
Visar hotbeteenden, skall morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom 1 2 del.
5.c Avst. lek
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten, ointresserad.

Qara-H
Qastor

Quentin
Quito-H
Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.

Qantas
Qleo-H
Quattro
Qujo
Går fram när figuranten ger sig till känna.

Går fram till figuranten med låg kroppshållning och/eller tidsfördröjning.

 
Går direkt fram till figuranten utan hjälp.

Quincy Jo
5.d Avst. lek
Leklust
Visar inget intresse

Qara-H
Qastor
Quentin
Quito-H
Leker ej men visar intresse.

Qantas
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Qleo-H
Griper direkt. Kan släppa ta om. Drar emot.

Quattro
Quincy Jo
Qujo
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5.e Avst. lek
Samarbete
Visar inget intresse

Qara-H
Qastor
Quentin
Quito-H
Blir aktiv men avbryter

 
Är aktiv med figuranten när denna är aktiv

Qantas
Qleo-H
Quattro
Qujo
Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv fig.

Quincy Jo

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6.a Överaskn
Rädsla
Stannar, kort stop.
Hukar sig och stannar

 
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Qara-H
Qantas
Qleo-H
Quattro
Quentin
Quincy Jo
Quito-H
Qujo
Flyr högst 5m.

Qastor
Flyr mer än 5m.

 
6.b Överaskn
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden

Qara-H
Quattro
Quentin
Quito-H
Qujo
Visar enstaka hotbeteenden

Qantas
Qastor
Qleo-H
Quincy Jo
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6.c Överaskn
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.

 
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen-lockar på hunden.

Qantas
Quentin
Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Qara-H
Qastor
Quito-H
Qujo
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Quattro
Quincy Jo
 
Går fram till overallen utan hjälp

Qleo-H
6.d Överasknin
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Qara-H
Qanta
s
Qleo-H
Quattro
Quincy Jo
Qujo
Liten båge el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Quito-H
Båge el tempoväxling vi 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen.

Quentin
Båge eller tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Qastor
Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6.e Överaskn
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen.

Qastor
Qleo-H
Quattro
Quentin
Quincy Jo
Quito-H
Stannar upp. Luktar på overallen vid ett tillfälle.

Qantas
Qujo
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Qara-H 
Biteri/leker mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biteri/leker med overallen vid två eller fler passager.
7.a Ljudkänsl
Rädsla
Stannar, kort stop.

Qleo-H
Quito-H
Hukar sig och stannar.

Qara-H
Qantas
Quattro
Quentin
Quincy Jo
Qujo
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Qastor
Flyr högst 5m.
 
Fler mer än 5meter.

7.b Ljudkänsl
Nyfikenhet
Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

 
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Quincy Jo
Quito-H
Går fram till skramlet utan hjälp.

Qantas
Qastor
Qleo-H
Quattro
Quentin
Qujo
Qara-H
7.c Ljudkänsl
Kvarstående rädsla.
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Qara-H
Qantas
Qastor
Qleo-H
Quattro
Quentin
Quincy Jo
Quito-H
Qujo
Liten båge, el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen.

 
Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7.d Ljudkänsl
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan

Qara-H
Qantas
Qleo-H
Quentin
Quincy Jo
Quito-H
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Qastor
Qujo
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Quattro
Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8.a Spöken
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden.

Qleo-H
Quito-H
Visar enstaka hotbeteenden.

Qastor
Quincy Jo
Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Qara-H
Qantas
Quattro
Quentin
Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Qujo
Visar hotbeteenden och flera attacker.

8.b Spöken
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. långa avbrott.

Qastor
Quattro
 
Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Qara-H
Qleo-H
Quito-H
Qujo
Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet

Qantas
Quentin
Quincy Jo
8.c Spöken
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

 
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Quito-H
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Qantas
Qastor
Quattro
Qujo
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

Qara-H
Qleo-H

Quentin
Quincy Jo
 
8.d Spöken
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figs förklädnad.

Qara-H
Qantas
Qastor
Qujo
Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.

Quentin
Quincy Jo
Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Qleo-H
Quattro
Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Quito-H
Går fram till spökena utan hjälp.

8.e Spöken
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Qara-H
Qantas
Qastor
Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Quito-H
Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Qleo-H
Quentin
Quincy Jo
Qujo
Tar kontakt själv. Balanserad.

 
Intensivt kontakt- beteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

Quattro

9.a Lek 2
Leklust
Leker ej Leker ej, men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv.

Qantas
Qastor
Qleo-H
Quattro
Quentin
Quito-H
Qujo
Leker aktivt, startar snabbt.

Qara-H
Quincy Jo
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9.b Lek 2
Gripande
Griper ej

 
Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper föremålet.

Qastor
Qleo-H
Quattro
Quentin
Quincy Jo
Quito-H
Qujo
Griper direkt med hela munnen

Qara-H
Qantas
 
Griper direkt, hugger föremålet.
10.Skott Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Qara-H
Qantas
Qastor
Qleo-H
Quattro
Quincy Jo
Quito-H
Qujo
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Quentin
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/ passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.
 
Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktbeteenden/ avstår skott.