Syfte 1 2 3 4 5.
Samarbete
Föremål/Förare
2
Leker ej/leker själv/kommer ej Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/upprep uppm från förare. Leker själv - men kommer efter uppmaning.

 Astor, Penny

Leker själv - men kommer tillbaka Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp

Pigalle

Samarbete
Föremål/TL
4
Leker ej/leker själv/kommer ej Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/upprep uppm från testled

Astor, Penny
Leker själv - men kommer efter uppmaning

 

Leker själv - men kommer tillbaka

Pigalle

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp
Gripa
Ta tag 5 m
3
Griper ej/nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper föremålet


Astor, Penny

Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar

 Pigalle

Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet

 

Ta tag 40 m
3
   Astor, Penny
 Pigalle
  Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet

 

GripaHålla i 5m
3
Griper ej
Penny

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen Tuggar eller byter tag upprepade gånger

 

Pigalle

Tuggar/byter tag vid något tillfälle.Astor

Fast bett, håller i samtliga moment. Alt. växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls

 

Hålla i 40 m
4
Penny
 Astor
Tuggar eller byter tag upprepade gånger

Pigalle

   
Gripa;
Slita dra 5m
2
Håller ej. alt Kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen

Penny

Håller, men drar inte emot Växlar mellan att hålla och dra emot


Astor, Pigalle
 

Drar emot tills testledaren släpper

 

Rycker drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande

 

Slita/dra 40m
2Penny
 


Astor


Pigalle
Drar emot tills testledaren släpper

 

 
Förföljande
2
Startar inte eller når inte in i banan Startar men avbryter Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand. Fullföljer Startar med hög fart - målinriktad

Astor, Penny
, Pigalle 
Förföljande
Gripande
3
Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram Griper inte, nosar på föremålet

Penny

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

 

Griper direkt, släpper.

 

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

Astor, Pigalle 

Uthållighet
6
Framme, direkt tillbaka alt. Går ej fram Framme jobbar mindre än 30 sekunder Jobbar i 30 sekunder Jobbar i 60 sekunder


Astor
Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren

 Penny, Pigalle

Social
självsäkerhet
10
Ängslig, osäker går ej att hantera Social osäkerhet i alla situationer Social osäkerhet i flera situationer Socialt säker i de flesta situationer

 

Socialt säker i alla situationer

Astor, Penny, Pigalle

Social
Nyfikenhet
8
Undviker, skygg Överdrivet nyfiken, påträngande Neutral, låter sig klappas Besvarar när figurant bjuder Normalt nyfiken när anledning finns

Astor, Penny, Pigalle

Socialt
Samspel
8
Svarar ej på lekinviter

 

Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta

Penny

Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta Svarar på lek & lekinviter


Pigalle

Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter

Astor

Handlingsförmåga
10
Försöker inte lösa problemen Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifterna i de flesta situationerna Löser uppgifter i de flesta situationerna

 

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.

Astor, Penny

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer

Pigalle

Anpassningsförmåga
10
Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer

Astor

Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer

Penny, Pigalle 

Koncentration
10
Låg grad av koncentration i de flesta situationer. (kan utföra ovidkommande handlingar) Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (Kan utföra ovidkommande handling) Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2)

Penny 

Koncentrerad men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2)

 

Astor, Pigalle

Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer
Avreaktion
10
Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig Tar lång tid för avreaktion i flera situationer Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt lång tid i en enstaka situation

Astor

Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer

 
Penny

Avreagerar snabbt i alla situationerPigalle

Minnesbilder
5
Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden

 

Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden

Astor

Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden

Penny, Pigalle

Rädsla
4
Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv Pendlar mellan flyktstarter och kontrollAstor

Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver

 

Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla


Penny, Pigalle

Aggressivitet
3
Visar kvarstående aggression Visar stor aggression Visar ingen aggression/visar kortvariga aggresionsyttringar

Astor, Pigalle

Visar liten aggresionPenny

Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet

 

Nyfikenhet
8
Går inte fram Lång tid med hjälp att gå fram Går fram med hjälpAstor

Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning

Penny 

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer


Pigalle

Skott Avviker från platsen Undvikande reaktioner alt. låsningar, kvar på platsen Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan Kontroll vid flera skott Ingen reaktion, kontroll första skottet

 Astor, Penny, Pigalle